REGULAMIN

I.PATRONAT I ORGANIZATORZY

1.Organizatorem wydarzenia jest K2 Marketing Spółka z o.o. z siedzibą w Dołujach, ul Rysiowa 7, NIP 8513285928, REGON 523987211, natomiast współorganizatorem Stowarzyszenie K2 Partners z siedzibą w Mierzynie, ul. Spółdzielców 19c/1, NIP 8513147072, REGON 320999540 (zwani dalej Organizatorami).

2.Sponsorem tytularnym jest NCDC S.A.


II.TERMIN, MIEJSCE I TRASA ZAWODÓW

1.X Edycja NCDC By Sapiens Business Race 2024 odbędzie się 8 czerwca 2024 roku (sobota)w Szczecinie. Start i meta usytuowane będą na terenie Jasnych Błoni. Start biegu przewidziany jest na godzinę 11:00.

2.NCDC Business Race to bieg sztafetowy. W biegu biorą udział zespoły czteroosobowe.

3.Długość trasy NCDC Business Race wynosi ok. 4 km. Drużyna ma do pokonania cztery okrążenia. Każdy biegacz z drużyny pokonuje jedno okrążenie o długości ok. 4 km. Trasa poprowadzona została w większości nieutwardzoną (ok. 90%) nawierzchnią w Parku Kasprowicza i Jasnych Błoni. Mapa trasy zostanie udostępniona na stronie ncdcbusinessrace.pl .

4.Trasa biegu jest wyłączona z ruchu kołowego i pieszych.


III. POMIAR I LIMIT CZASU 

1.Pomiar czasu jest rejestrowany elektronicznie za pomocą chipa umieszczonego w pałeczce. Zgubienie pałeczki oznacza dyskwalifikację drużyny.

2.Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich członków zespołu. Liczy się łączny czas brutto drużyny.

3.Drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 2,5 godziny. O godz. 13:30 trasa biegu zostaje zamknięta.

IV.WARUNKI UCZESTNICTWA I FORMUŁA BIEGU

1.W NCDC By Sapiens Business Race 2024 mogą wziąć udział drużyny, które zarejestrowały się na stronie internetowej ncdcbusinessrace.pl oraz dokonały opłaty startowej.

2.Sztafeta powinna składać się z czterech osób, które najpóźniej w dniu biegu ukończyły 18 rok życia.

3.Zawodnicy powinni być przedstawicielami firmy, pod nazwą której zostali zgłoszeni.

4.Jeden zawodnik może startować tylko w jednej drużynie.

5.Z jednej firmy może się zgłosić dowolna liczba drużyn.

6.Limit miejsc wynosi 400 drużyn. O kolejności zgłoszeń decyduje moment wpływu opłaty startowej na rachunek Organizatorów.

7.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz do wprowadzenia listy rezerwowej.

8.Organizatorzy zapewniają umieszczenie informacji w mediach społecznościowych na temat pierwszych 100 (słownie: sto) firm, które wystawiły do biegu swoją sztafetę / sztafety.

9.Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

10.Każdy zawodnik oświadcza, że jest świadomy, iż Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za żadne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się zdarzyć podczas biegu, niezwiązane z ich ustawową odpowiedzialnością jako organizatorów biegu. Zawodnik oświadcza, że nie będzie rościł żadnych praw wobec Inicjatora, Organizatorów za powstanie ewentualnych szkód (w zdrowiu i/lub mieniu) i następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas biegu.

11.Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników. Poprzez stawienie się na linii startu, każdy z uczestników oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala mu na udział w biegu i uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność oraz zapoznał się z regulaminem.

12.Kapitan drużyny, poza podpisaniem i złożeniem swojego Oświadczenia, jest zobowiązany zebrać od zawodników swojego zespołu własnoręcznie i czytelnie podpisane Oświadczenia. Wzór Oświadczeń zawodników dostępny będzie na stronie internetowej zawodów. Wydrukowane i podpisane Oświadczenia należy przekazać Organizatorom podczas odbierania pakietu startowego zespołu.

13.Odbiór pakietów startowych nastąpi w dniu 7 czerwca 2024 (piątek) w godzinach 16:00 – 19:00 w siedzibie NCDC przy Głowackiego 8. W szczególnych przypadkach (po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorami) będzie możliwość odebrania pakietów startowych w Biurze Zawodów w okolicy startu (mapka zostanie umieszczona przez Organizatorów na stronie www.ncdcbusinessrace.pl).

14.Przebieralnia i przechowalnia odzieży (depozyt) będą znajdować się w okolicy Biura Zawodów. Przechowalnia będzie przyjmowała do depozytu odzież zawodników, zapakowaną do worków (dostarczonych przez Organizatorów) opisanych numerem startowym biegacza. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatorów z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie. Organizatorzy nie odpowiadają również za rzeczy Uczestników zagubione w czasie trwania Biegu. Przebieralnia i przechowalnia odzieży będą czynne w dniu 8 czerwca 2024 roku w godzinach 9:30 – 13:30.

15.Przed startem biegu odbędzie się odprawa kapitanów drużyn w Punkcie Informacyjnym Biegu (czas odprawy Organizatorzy podają w harmonogramie dostępnym na stronie ncdcbusinessrace.pl ). Udział w odprawie jest obowiązkowy dla kapitanów wszystkich drużyn startujących w NCDC By Sapiens Business Race 2024.

16.Start NCDC By Sapiens Business Race 2024 nastąpi o godz. 11:00. Zawodnicy startujący w pierwszej zmianie muszą stawić się na starcie o godz. 10:45. Organizatorzy mogą nie dopuścić do startu sztafety, która nie zgłosi się na start o wyznaczonej godzinie.

17.Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe zapewnione przez Organizatorów, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części/całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji drużyny.

18.Zawodnicy proszeni są o korzystanie podczas biegu z koszulek zapewnianych przez Organizatorów. Dopuszczalne jest zastosowanie elementów wyróżniających drużynę. Elementy te nie mogą zasłaniać numeru startowego.

19.Zmian w sztafecie dokonuje się wyłącznie w wyznaczonej strefie zmian, która znajduje się przy starcie/mecie.

20.W strefie zmian może znajdować się wyłącznie jedna osoba z danej drużyny. Osoby kończące swoją zmianę winny bez zbędnej zwłoki opuścić strefę zmian.

21.Zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń Organizatorów, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb zabezpieczających trasę biegu oraz służb mundurowych. Decyzje lekarzy i ratowników medycznych dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

22.Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich członków zespołu – przekazując pałeczkę kolejnym zawodnikom w strefie zmian. Sztafeta, która dobiegnie bez pałeczki na metę nie będzie klasyfikowana. W szczególnie uzasadnionym przypadku Organizatorzy dopuszczają możliwość przebiegnięcia trasy biegu dwukrotnie przez tą samą osobę, przy czym nie może ona biec dwóch następujących po sobie zmian. O takiej sytuacji należy poinformować Organizatorów przed rozpoczęciem biegu.

23.Z indywidualnych numerów startowych mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane. Przekazywanie numerów startowych osobom trzecim jest zabronione i równoznaczne z dyskwalifikacją całego zespołu.

24.Ze względów bezpieczeństwa zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatorów. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu „nordic walking” oraz bieg z psem.


V.ZGŁOSZENIA I PAKIETY STARTOWE

1.Rejestracja sztafety firmowej odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną do 15 maja 2024 roku.

2.Kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy musi posiadać dane wszystkich zgłaszanych zawodników oraz wskazanie kapitana drużyny.

3.Po dokonaniu rejestracji na adres mailowy kapitana zostaje wysłana faktura proforma, która jest podstawą do uiszczenia opłaty startowej.

4.Deklaracji w sprawie rozmiarów koszulek dla zawodników można dokonać podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

5.Opłata startowa za zespół wynosi

 • PAKIET PODSTAWOWY – 699 zł netto (+ 8% VAT) / 754,92 zł brutto
 • PAKIET DRUŻYNY SUPERBOHATERÓW – 799 netto (+ 8% vat)/ 862,92 BRUTTO

Z każdego Pakietu SuperBohaterów 100 zł jest przeznaczone na cel charytatywny – wsparcie działalności Fundacji Ligi SuperBohaterów (ul. Niemierzyńska  22/U3, NIP 8522619688, KRS 0000606911, REGON 36402313400000).

O Fundacji:

Liga SuperBohaterów to fundacja działająca od 2012 roku z misją niesienia uśmiechu i wsparcia dla dzieci chorych na raka. Wierzymy, że każde dziecko zasługuje na to, by w trudnych chwilach poczuć się jak prawdziwy super bohater. Dążymy do tego, by mali bohaterowie, mimo trudności zdrowotnych, mieli chwile zapomnienia. Przez 11 lat odbyliśmy ponad 400 misji charytatywnych w szpitalach, hospicjach i domach. Naszą misją jest dawanie chorym dzieciom momentów radości odwiedzając je w strojach super bohaterów, aby przypomnieć im o ich wewnętrznej sile i odwadze w ciężkich momentach. Odwiedziliśmy kilkanaście tysięcy małych pacjentów, dając im moc do walki z chorobą. dawania radości.

DOŁĄCZCIE DO FIRM WSPIERAJACYCH DZIAŁANOŚĆ LIGISUPER BOHATERÓW!

6.W skład pakietu startowego Standard wchodzi:

 • udział 4 osobowej drużyny w biegu NCDC By Sapiens Business Race,
 • pamiątkowe koszulki dla całej drużyny z logo firmy,
 • pamiątkowe medale po ukończeniu biegu,
 • numery startowe dla całej drużyny,
 • pałeczka sztafetowa z chipem,
 • woda na mecie,
 • możliwość uczestnictwa w cotygodniowych wspólnych spotkaniach przygotowujących do startu,
 • zestaw cateringowy dla całej drużyny,
 • pamiątkowe zdjęcia z biegu oraz ścianki foto.

7.W skład pakietu startowego Drużyny SuperBohaterów wchodzi:

 • udział 4 osobowej drużyny w biegu NCDC By Sapiens Business Race,
 • 100 zł przekazane na wsparcie LIGI SUPERBOHATERÓW
 • Specjalne „SUPERBOHATERSKIE” nr startowe
 • pamiątkowe koszulki dla całej drużyny z logo firmy,
 • pamiątkowe medale po ukończeniu biegu,
 • numery startowe dla całej drużyny,
 • pałeczka sztafetowa z chipem,
 • woda na mecie,
 • możliwość uczestnictwa w cotygodniowych wspólnych spotkaniach przygotowujących do startu,
 • zestaw cateringowy dla całej drużyny,
 • pamiątkowe zdjęcia z biegu oraz ścianki foto.

8.Wszelkich zmian na liście startowej można dokonywać do 15 maja 2024 , po zalogowaniu się do panelu firmy, bez możliwości zmian rozmiaru koszulki.

9.Istnieje możliwość wykupienia dodatkowo firmowego stanowiska piknikowego składającego się parasola (4 metry średnicy), 2 zestawów: stół + dwie ławki (dla max. 16 osób) oraz płotka banerem z logo firmy. Koszt pojedynczego stanowiska to 499 zł netto (+ 23% VAT) = 613,77 zł brutto (liczba dostępnych stanowisk piknikowych jest ograniczona). Zgłoszenia prosimy przesłać na adres biuro@ncdcbusinessrace.pl

10.Akceptowane formy płatności: przelew bankowy lub płatność online (poprzez link na proformie).

11.Po dokonaniu opłaty (zaksięgowaniu jej na koncie Organizatora) w ciągu 7 dni faktura VAT będzie wysłana na maila podanego w zgłoszeniu.

12.Zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnik (firma) zgłaszająca drużynę akceptuje fakturę VAT wystawioną w formie elektronicznej.

13.Firmy chcące skorzystać z możliwości dodatkowego nadruku logo firmy na koszulce powinny dokonać rejestracji na Bieg oraz załączyć logo w wersji fullcolor kolor za pośrednictwem panelu rejestracyjnego lub przesłać na adres: biuro@ncdcbusinessrace.pl , w terminie do dnia 30 kwietnia 2024. Po tym terminie nie będzie możliwości wykonania nadruku logo firmy, koszulki posiadać będą tylko nadruk przedni z logiem Biegu. Wymagania graficzne logo firmy: format pliku jpg lub png (minimum 300 dpi), pdf; logo w wersji monochromatycznej białe. Organizatorzy zastrzegają, iż w przypadku przesłania logo niespełniającego powyższych warunków, nie będzie dokonywać nadruku indywidualnego.

14.Zmiana rozmiaru koszulek możliwa jest wyłącznie do dnia 5 maja 2024

15.Rejestracja dokonywana jest w imieniu firmy i jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na zamieszczanie logo/znaku towarowego firmy w celach wynikających z organizacji biegu (np. dodatkowe nadruki na koszulkach, zamieszczenie w mediach społecznościowych informacji o uczestnikach biegu itp.).

16.Zgłoszenia są przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2024 r.

17.Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz nie podlega przeniesieniu na imprezy odbywające się w roku następnym.

18.Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

19.Ewentualne skargi, wnioski oraz reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia drogą mailową na adres: biuro@ncdcbusinessrace.pl . W sprawach powyższych osobą kontaktowa jest Koordynator Projektu Magdalena Kasprzak, tel. 510 991 781

VI.KLASYFIKACJE I NAGRODY

1.Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg NCDC by Sapiens Business Race 2024 otrzymają pamiątkowe medale.

2.Bieg ma wymiar rekreacyjno – sportowy. Przewidziane zostały wyróżnienia dla zwycięzców w następujących kategoriach:

  • sztafeta męska
  • sztafeta damska
  • sztafeta mieszana (2 kobiety, 2 mężczyzn)
  • sztafeta mieszana (1 kobieta, 3 mężczyzn)
  • sztafeta mieszana (3 kobiety, 1 mężczyzna)

3.Za zajęcie miejsc I-III w biegowej klasyfikacji sztafet, o których mowa w ust. 2 przewidywane są nagrody dla zespołu w formie statuetki.

4.Obowiązującym czasem klasyfikacji zawodów jest czas brutto. Czas jest liczony od momentu wystrzału startera, a zatrzymany w momencie przebiegnięcia ostatniego zawodnika z drużyny przez matę pomiarową. Wbiegnięcie jakiegokolwiek zawodnika z drużyny w strefę zmian bez pałeczki lub rzucanie pałeczką – dyskwalifikuje całą drużynę.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Administratorem danych osobowych jest Organizator Wykonawczy (K2 Marketing Sp. z o.o., ul. Rysiowa 7, 72-002 Dołuje, biuro@kamerkting.pl).

2.Dane osobowe Uczestników NCDC by Sapiens Business Race 2024 będą przetwarzane w celu:

 • zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
 • wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
 • ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora)

3.Dane osobowe Uczestników NCDC by Sapiens Business Race 2024 mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

a) podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;

b) podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Imprezy, w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu,

c) innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).

4.Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.  

5.Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.

6.Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w NCDC by Sapiens Business Race 2024.

8.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, lecz jej niewyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku.

9.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

10.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

11.Na zasadach wskazanych w niniejszej części regulaminu (IX – Ochrona danych osobowych) gromadzone i przetwarzane będą także dane osobowe rodziców lub opiekunów niepełnoletnich Uczestników.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkich Uczestników NCDC by Sapiens Business Race 2024 obowiązuje niniejszy Regulamin.

2.Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie Imprezy.

3.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

4.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Wizerunek Uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatorów poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatorów.

5.Uczestnik wyraża zgodę, aby jego wizerunek rozumiany w szczególności jako twarz, sylwetka, głos (w tym jego ton i barwa) (w regulaminie jako: Wizerunek), został utrwalony w jakiejkolwiek postaci, w tym m.in. w formie nagrania audio, audio-wizualnego lub zdjęcia oraz aby Wizerunek został wykorzystany i rozpowszechniony przez Organizatorów dla celów promocyjno-reklamowych.

6.Za rozpowszechnianie uznaje się w szczególności umieszczanie Wizerunku:

  • na stronach internetowych,
  • profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook),
  • na kanałach na YouTube,
  • w mailingu bezpośrednim do klientów,
  • w materiałach public relations,
  • w innych środkach masowego przekazu, w szczególności radiu i telewizji.

7.Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w NCDC by Sapiens Business Race 2024 wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

8.Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznaczają, że uczestnicy ocenili charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Imprezie i dobrowolnie zdecydowali się podjąć to ryzyko, startując w NCDC by Sapiens Business Race 2024 wyłącznie na własną odpowiedzialność.

9.Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych różnego rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość niedopuszczenia Uczestnika do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

10.Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

11.Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy Uczestników zagubione w czasie Imprezy, czy pozostawione w strefie startu (poza depozytem).

12.Przebywanie na trasie Imprezy bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.

13.W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

14.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

15.Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatorów i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety) bez zgody Organizatora.

16.W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

17.Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów.

Scroll to Top