I.PATRONAT I ORGANIZATORZY

1.Inicjatorem NCDC Business Race jest Nordic Consulting & Development Company S.A.(zwana dalej NCDC).

2.Organizatorem wydarzenia jest K2 Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Dołujach, ul. Rysiowa 7, NIP 8513285928, REGON 523987211 oraz Stowarzyszenie K2 Partners z siedzibą w Mierzynie, ul. Spółdzielców 19c/1, NIP 8513147072, REGON 320999540 (zwani dalej Organizatorami).

II.TERMIN, MIEJSCE I TRASA ZAWODÓW

1.NCDC Business Race 2023 Edycja Wirtualna odbywać się będzie od 19 do 25 czerwca 2023 roku.

2.NCDC Business Race 2023 Edycja Wirtualna to bieg sztafetowy, w którym biorą udział zespoły czteroosobowe.

3.Uczestnicy mogą pokonać trasę 4 km każdy, w dowolnym miejscu i czasie.

4.Zachęcamy, by każdy zespół, aby zaliczyć sztafetę, zebrał się w wybranym przez siebie miejscu i czasie w dniach 19 – 25.06.2023 br. i pokonał wspólnie dystans 4 km. Tempo biegu każdego członka sztafety jest indywidualne. Dystans możne również pokonać każdy zawodnik indywidulanie, w dowolnym miejscu.

5.Członkowie sztafet, wybierając miejsce trasy, powinni uwzględnić możliwości bezpiecznego uprawiania sportu w danej lokalizacji. Na Zawodniku ciąży odpowiedzialność za przestrzeganie zasad, rozporządzeń i zaleceń związanych ze stanem pandemii obowiązujących na terenie trasy.


III. POMIAR I LIMIT CZASU 

1.Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich członków zespołu oraz przesłanie zdjęcia na mail biuro@ncdcbusinessrace.pl całego zespołu z numerem startowym. W przypadku gdy jakikolwiek członek sztafety będzie zmuszony pokonać dystans 4 km osobno, zdjęcie przesyła indywidualnie z uwzględnieniem numeru startowego.

2.Rejestracja pomiaru czasu odbywać się będzie za pomocą dowolnej aplikacji, dokonującej pomiaru przebiegniętego dystansu.

3.Pomiar czasu i przebiegniętego dystansu uruchamiany jest przez każdego Zawodnika Zespołu indywidualnie z wykorzystaniem dowolnej aplikacji, gdzie każdy z Zawodników zaloguje się przed biegiem i uruchomi aplikację w momencie startu.

IV.WARUNKI UCZESTNICTWA I FORMUŁA BIEGU

1.W NCDC Business Race 2023 Edycja Wirtualna mogą wziąć udział drużyny, które zarejestrowały się na stronie internetowej ncdcbusinessrace.pl oraz dokonały opłaty startowej do dnia 31 maja 2023 roku.

2.Sztafeta powinna składać się z czterech osób, które najpóźniej w dniu biegu ukończyły 18 rok życia.

3.Jeden zawodnik może startować tylko w jednej drużynie.

4.Z jednej firmy może się zgłosić dowolna liczba drużyn.

5.Organizator zapewnia umieszczenie informacji w mediach społecznościowych na temat pierwszych 100 (słownie: sto) firm, które wystawiły do biegu swoją sztafetę / sztafety.

6.Każdy zawodnik oświadcza, że jest świadomy, iż Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za żadne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się zdarzyć podczas biegu, niezwiązane z ich ustawową odpowiedzialnością jako Organizatorów biegu. Zawodnik oświadcza, że nie będzie rościł żadnych praw wobec Inicjatora, Organizatora oraz Współorganizatora za powstanie ewentualnych szkód (w zdrowiu i/lub mieniu) i następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas biegu.

7.Każdy Uczestnik uruchamiając aplikację, oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala mu na udział w Biegu Wirtualnym i uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność, mając świadomość niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego Biegu.

8.Kapitan drużyny, dokonując rejestracji akceptuje automatycznie Regulamin Biegu w imieniu swoim i pozostałych członków Sztafety.


V.ZGŁOSZENIA, PAKIETY STARTOWE I PAKIETY FINISZERA

1.Rejestracja sztafety firmowej odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną do 31 maja 2023 roku. Rejestracji sztafety dokonać może wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania firmy zgłaszającej sztafetę. Rejestracja dokonywana jest w imieniu firmy i jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na zamieszczanie logo/znaku towarowego firmy w celach wynikających z organizacji biegu (np. dodatkowe nadruki na koszulkach, zamieszczenie w mediach społecznościowych informacji o uczestnikach biegu itp.).

2.Kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy musi posiadać dane wszystkich zgłaszanych zawodników. Osoba dokonująca rejestracji akceptuje automatycznie Regulamin Biegu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku wszystkich członków Zespołu w zakresie niezbędnym dla organizacji biegu i wynikającym z niniejszego regulaminu.

3.Po dokonaniu rejestracji na adres mailowy kapitana zostaje wysłana faktura proforma, która jest podstawą do uiszczenia opłaty startowej.

4.Opłata startowa za zespół wynosi 549 zł netto + 8% VAT = 592,92 zł brutto.

5.Akceptowane forma płatności: przelew bankowy lub online.

6.Po dokonaniu opłaty (zaksięgowaniu jej na koncie Organizatora) w ciągu 7 dni faktura VAT będzie wysłana na maila podanego w zgłoszeniu.

7.Zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnik (firma) zgłaszająca drużynę akceptuje fakturę VAT wystawioną w formie elektronicznej.

8.Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz nie podlega przeniesieniu na imprezy odbywające się w roku następnym.

9.W skład pakietu wchodzi:

 • udział 4 osobowej drużyny w biegu NCDC Business Race 2023 Edycja Wirtualna,
 • pamiątkowe koszulki dla całej drużyny,
 • pamiątkowe medale po ukończeniu biegu,
 • numery startowe dla całej drużyny,
 • możliwość uczestnictwa w cotygodniowych spotkaniach przygotowujących do startu (dla osób ze Szczecina i okolic).

10.Deklaracji w sprawie rozmiarów koszulek dla zawodników można dokonać podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

11.Firmy chcące skorzystać z możliwości dodatkowego nadruku firmy na koszulce powinny dokonać rejestracji na Bieg oraz załączyć logo w wersji monochromatycznej, kolor biały oraz full color za pośrednictwem panelu rejestracyjnego lub przesłać na adres biuro@ncdcbusinessrace.pl , w terminie do 15 maja 2023 r. Po tym terminie nie będzie możliwości wykonania nadruku logo firmy, wysłane koszulki posiadać będą tylko nadruk przedni z logiem Biegu. Wymagania graficzne logo firmy: format pliku jpg lub png (minimum 300 dpi), pdf; logo w wersji monochromatycznej, białe. Organizator zastrzega, iż w przypadku przesłania logo niespełniającego powyższych warunków, nie będzie dokonywać nadruku indywidualnego.

12.Zmiana rozmiaru koszulek możliwa jest tylko i wyłącznie do 30 kwietnia 2023 roku.

13.Wszelkich zmian personalnych na liście startowej można dokonywać do 5 czerwca 2023 r. po zalogowaniu się na panelu firm lub kontaktując się z Organizatorem pod adresem biuro@ncdcbusinessrace.pl, w przypadku zmian dokonanych po 15 maja 2023 r. nie ma możliwości zmiany rozmiarów koszulek.

14.Pakiety startowe z numerami startowymi i koszulkami dla drużyn zapisanych i opłaconych do 15 maja 2023 r. zostaną przesłane do 14 czerwca br. za pośrednictwem firmy InPost na adres rejestrowy firmy. Zespoły, które chcą mieć dostarczony pakiet pod inny adres, prosimy o kontakt mail na adres biuro@ncdcbusinessrace.pl .

15.Pakiety startowe z numerami startowymi i koszulkami dla drużyn zapisanych po 15 maja 2023 r. zostaną przesłane w pakiecie finischera w terminie dwóch tygodni po zakończeniu rywalizacji za pośrednictwem firmy In Post na adres rejestrowy firmy, zespoły, które chcą mieć dostarczony pakiet pod inny adres, prosimy o kontakt mail na adres biuro@ncdcbusinessrace.pl .

16.Pakiety finiszera z medalem zostaną przesłane w terminie dwóch tygodni po zakończeniu rywalizacji na adres rejestrowy firmy (adres z faktury). Zespoły, które chcą mieć dostarczony pakiet pod inny adres, prosimy o kontakt mail na adres biuro@ncdcbusinessrace.pl .

17.Ewentualne skargi, wnioski oraz reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia drogą mailową na adres: biuro@ncdcbusinessrace.pl . W sprawach powyższych osobą kontaktowa jest Koordynator Projektu Magdalena Kasprzak, tel. 510 991 781

VI.KLASYFIKACJE I NAGRODY

1.Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg NCDC Business Race 2023 Edycja Wirtualna otrzymają pamiątkowe medale.

2.Bieg ma wymiar rekreacyjno – sportowy.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Administratorem danych osobowych jest Organizator (K2 Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Dołujach, ul. Rysiowa 7, NIP 8513285928, REGON 523987211).

2.Dane osobowe Uczestników Imprezy będą przetwarzane w celu:

3.zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;

 1. dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
 2. wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
 4. ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora).

4.Dane osobowe Uczestników Imprezy mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;
 2. podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Imprezy, w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu;
 3. innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).

5.Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (nazwę firmy/organizacji, adres, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), logo/znak towarowy firmy, dane osobowe (imię, nazwisko, wizerunek).

6.Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.

7.Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział Imprezie.

9.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, a jej nie wyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku. Zgoda będzie mogła być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

10.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkich Uczestników NCDC Business Race 2023 Edycja Wirtualna obowiązuje niniejszy Regulamin.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne, na co Uczestnik wyraża zgodę.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Wizerunek Uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora w szczególności poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

3.Uczestnik wyraża zgodę, aby jego wizerunek rozumiany w szczególności jako twarz, sylwetka, głos (w tym jego ton i barwa) (w regulaminie jako: Wizerunek), został utrwalony w jakiejkolwiek postaci, w tym m.in. w formie nagrania audio, audio-wizualnego lub zdjęcia oraz aby Wizerunek został wykorzystany i rozpowszechniony przez Organizatora dla celów promocyjno-reklamowych.

4.Za rozpowszechnianie uznaje się w szczególności umieszczanie Wizerunku:

  1. na stronach internetowych,
  2. profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook),
  3. na kanałach na YouTube,
  4. w mailingu bezpośrednim do klientów,
  5. w materiałach public relations,
  6. w innych środkach masowego przekazu, w szczególności radiu i telewizji.

5.Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w NCDC Business Race 2023 wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

6.Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej lub uczestnictwo w biegu (w przypadku osób, które nie wypełniały osobiście formularza rejestracyjnego) oznacza, że uczestnicy ocenili charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Imprezie i dobrowolnie zdecydowali się podjąć to ryzyko, startując w NCDC Business Race 2023 Edycja Wirtualna wyłącznie na własną odpowiedzialność.

7.W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do zasad Ruchu Drogowego.

8.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

9.W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

10.Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

Scroll to Top